Organizacja konferencji zamykającej projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

Organizacja konferencji zamykającej projekt Trendy rozwojowe Mazowsza
Numer ogłoszenia: 249938 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie , ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5184900, faks 22 5184902.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbpr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja konferencji zamykającej projekt Trendy rozwojowe Mazowsza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej konferencji zamykającej projekt obejmująca usługi: a. udostępnienie i przygotowanie sali konferencyjnej dla 200 osób; b. udostępnienie i przygotowanie 5 sal warsztatowych - każda sala dla 40 osób; c. udostępnienie i obsługa techniczna wyposażenia sali konferencyjnej i sal warsztatowych; d. zorganizowanie i obsługa rejestracji; e. zapewnienie trzech aranżacji kwiatowych (2 w Sali konferencyjnej i 1 w recepcji); f. przygotowanie materiałów konferencyjnych i identyfikatorów (identyfikatory; program; oznaczenia); przygotowanie zestawów konferencyjnych (pakowanie) oraz rozdawanie prezentu - niespodzianki w przerwie kawowej; g. transport materiałów konferencyjnych na trasie Solec 22 - miejsce organizacji konferencji (przed konferencją i po konferencji); h. udostępnienie 10 miejsc parkingowych; i. zorganizowanie obsługi filmowej konferencji (rejestracja audiowizualna przebiegu konferencji; montaż reportażu);. j. wykonanie relacji fotograficznej z przebiegu konferencji; k. usługę tłumaczenia symultanicznego (zapewnienie systemu tłumaczeń symultanicznych angielsko - polskich i polsko - angielskich) w sali plenarnej podczas jednej sesji; o. wykonanie nagrania audio z konferencji (z posiedzeń w sali plenarnej) oraz przekazania ich w formie elektronicznej na płycie CD; p. przygotowanie sprzętu do głosowania podczas sesji interaktywnej (200 sztuk); l. usługa cateringowa dla uczestników warsztatów (posiłki wg wstępnego programu konferencji); m. zapewnienie noclegów ze śniadaniem w hotelu w pokojach jednoosobowych dla 2 osób (hotel usytuowany w promieniu 2 km od Dworca Centralnego);.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 13.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ; 2. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich - powiększone o należny podatek VAT; 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - Zał. Nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbpr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 11:00, miejsce: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa - Kancelaria IV piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy Projektu Trendy rozwojowe Mazowsza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZałącznikWielkość
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia1.45 MB
Załączniki w formacie doc.103.5 KB
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ1.03 MB
Zmiana ogloszenia515.22 KB
Zmiana treści SIWZ536.28 KB
do góry ^