Organizacja warsztatów w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

Usługa organizacji warsztatów w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza
Numer ogłoszenia: 113620 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie , ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5184900, faks 22 5184902.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbpr.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa organizacji warsztatów w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji trzech warsztatów w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza w miejscu wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 24.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ; 2. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich - powiększone o należny podatek VAT; 3. Zaakceptowany wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbpr.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa - Kancelaria IV piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy Projektu Trendy rozwojowe Mazowsza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizację warsztatów Regionalne Obserwatoria Terytorialne w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizację 3-dniowych warsztatów Regionalne Obserwatoria Terytorialne w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 24.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Organizacja warsztatów międzynarodowych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja 2-dniowych warsztatów międzynarodowych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 2.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Organizacja warsztatów pn. Konsultacja rekomendacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego opracowanych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja 1-dniowych warsztatów pn. Konsultacja rekomendacji dla Zarządu Województwa Mazowieckiego opracowanych w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 1.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

ZałącznikWielkość
SIWZ warsztaty1.21 MB
Załączniki do SIWZ w formacie doc150.5 KB
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ1.08 MB
Zmiana w treści SIWZ2.72 MB
Formularz cenowy po zmianach269 KB
do góry ^