Postępowanie przetargowe na badania naukowe w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza” w zakresie „Społeczno–demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza”

WYKONANIE BADAŃ NAUKOWYCH W RAMACH PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Z ZAKRESU SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAZOWSZA

Numer ogłoszenia: 85810 - 2010;

data zamieszczenia: 25.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

1) NAZWA I ADRES: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5184900, faks 022 5184902. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.mbpr.pl I.

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE BADAŃ NAUKOWYCH W RAMACH PROJEKTU TRENDY ROZWOJOWE MAZOWSZA Z ZAKRESU SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAZOWSZA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań z zakresu Społeczno-demograficzne uwarunkowania rozwoju Mazowsza. Głównymi celami badań są: 1. przedstawienie aktualnej i przyszłej sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego, 2. identyfikacja edukacyjnych czynników i barier rozwoju województwa mazowieckiego, 3. określenie uwarunkowań rozwoju województwa mazowieckiego wynikających z sytuacji na rynku pracy, 4. identyfikacja barier rozwoju województwa mazowieckiego związanych z wykluczeniem społecznym. Rezultaty badań przedstawione w raportach mają być podstawą do sformułowania diagnozy stanu, czynników sprawczych oraz trendów rozwojowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.00.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunków udziału wymaganych od Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełniania warunków udziału wymaganych od Wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie dokonana przez Komisję przetargową poprzez analizę złożonych dokumentów i oświadczeń przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia podanym w załączniku nr 1 do SIWZ, zawierający opis koncepcji, metod, narzędzi wykorzystanych do wykonania zamówienia wraz z opisem prac i ich planowanym harmonogramem; 3. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ; 4. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 3 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich, 5. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 40

- 2 - Metodologia i metody badawcze przedstawione w opisie realizacji przedmiotu zamówienia - 60

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mbpr.pl; www.trendyrozwojowemazowsza.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2010 godzina 11:30, miejsce: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, Kancelaria - parter.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy Projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Dokumenty do pobrania:

 

ZałącznikWielkość
SIWZ_85810_2010.pdf579.51 KB
Zalaczniki_do_SIWZ_85810_2010.doc144 KB
Zmiana_SIWZ.jpg261.75 KB
Odpowiedz_Zamawiajacego_na_zapytanie_do_SIWZ_8_kwietnia_2010.pdf792.61 KB
Odpowiedz_Zamawiajacego_na_zapytanie_do_SIWZ_20_kwietnia_2010.pdf1.19 MB
Odpowiedz_Zamawaijacego_na_pytanie_do_SIWZ__4_maja_2010_1.pdf739.75 KB
Odpowiedz_Zamawaijacego_na_pytanie_do_SIWZ__4_maja_2010_2.pdf578.51 KB
Odpowiedz_Zamawaijacego_na_pytanie_do_SIWZ__5_maja_2010.pdf602.17 KB
zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf4.12 MB
do góry ^