Realizacja

Za realizację zadań w Projekcie odpowiedzialny jest Zespół Projektowy, który składa się z Zespołu Zarządzającego, Zespołu Koordynującego i Rady Naukowej. Studia i analizy prowadzone będą przez wykonawców merytorycznych wybieranych w konkursach/przetargach.

Projekt podzielony jest na trzy moduły:

Moduł I::        w ramach działań w Module I przeprowadzona zostanie kompleksowa diagnoza społeczno-gospodarcza województwa. W badaniach zastosowane zostanie podejście interdyscyplinarne, które pozwoli m.in. na wszechstronną ocenę potencjału rozwojowego regionu, wynikającego z ukształtowanych struktur funkcjonalno-przestrzennych oraz występujących powiązań i przepływów w ramach regionu i w jego szerokim otoczeniu (wymiar krajowy, europejski i światowy). Wykonawcami badań, w zależności od ich zakresu i charakteru, mogą być indywidualni pracownicy naukowi, zespoły badawcze uczelni wyższych i instytutów badawczych, firmy doradcze, organizacje pozarządowe oraz konsorcja formowane w celu realizacji zadania badawczego. Kryteria wyboru wykonawców określone są w dokumentach dotyczących konkursów/przetargów.

Moduł II:        w ramach działań w Module II przygotowane zostaną modele rozwoju umożliwiające:

  • identyfikację aktualnych ścieżek rozwoju regionalnego,
  • określenie związków przyczynowo-skutkowych w procesach rozwoju,
  • przygotowanie prognoz dotyczących rozwoju, symulacji skutków możliwych rozwiązań w strategiach i planach oraz budowanie scenariuszy rozwoju, z których wynikać będą rekomendacje dotyczące działań planistycznych i zarządczych.

Przygotowaniem modeli zajmą się, podobnie jak w przypadku badań z Modułu I, wykonawcy (indywidualni pracownicy naukowi, zespoły badawcze uczelni wyższych i instytutów badawczych, firmy doradcze, organizacje pozarządowe, konsorcja) wybrani w ramach procedur konkursowych/przetargowych (kryteria wyboru w dokumentacji konkursowej/przetargowej).

Moduł III:       w ramach działań w Module III prowadzona będzie instytucjonalizacja przedsięwzięć zainicjowanych w Projekcie – badań i analiz (dalsza współpraca środowiska naukowego z praktykami planowania i zarządzania) oraz prognoz i scenariuszy rozwoju. Stworzony zostanie mechanizm i procedury zbierania, analizowania oraz wykorzystywania informacji i danych, dotyczących rozwoju województwa mazowieckiego dla potrzeb modelowania, w tym rekomendacje dotyczące polityki rozwoju – dla jego stymulowania w pożądanych kierunkach.

Dodaj nową odpowiedź

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Proszę o przepisanie kodu z obrazka w celach weryfikacyjnych.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.
do góry ^