Wykonanie badań ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://

simap.europa.euOgłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Mazowieckie Biuro Planowania

Regionalnego w Warszawie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: ul. Solec 22

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-410 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Mazowieckie Biuro Planowania

Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410

Warszawa

Tel.: +48 225184938

Osoba do kontaktów: Artur Lisowski

E-mail: alisowski@mbpr.pl Faks: +48 225184949

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.mbpr.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz

dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna: (proszę określić)

Jednostka samorządu terytorialnego

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 18

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny: (proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 18Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Wykonanie badań ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim

w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada

konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego

odpowiadającego wymogom

określonym przez instytucję

zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr: 8

Zob. kategorie usług w załączniku

C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Województwo Mazowieckie

Kod NUTS:

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba : _____

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :

albo

Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 18

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i

indywidualnym w województwie mazowieckim na podstawie:

a. Badania przewozów w transporcie zbiorowym

b. Badania sondażowego pasażerów kolei

c. Badania ruchu drogowego

d. Badania zachowań komunikacyjnych i ocen użytkowników systemu transportowego

oraz opracowanie wyników w formie odrębnych raportów dla każdego z wymienionych badań.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 79311000

Dodatkowe przedmioty 79311100

79311200

79311300

73000000

73300000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,

ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie

(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : 1463414.63 Waluta : PLN

albo

Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje : tak nie

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 18

(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : 5 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 18Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i

technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości

18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów

je regulujących:

Wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach, po odbiorze bez zastrzeżeń każdego z czterech raportów - 25

% Wynagrodzenia za każdy wykonany raport.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

_____

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie

(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego

lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy oraz ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz cele założone w

projekcie „Trendy rozwojowe Mazowsza”, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 usługi polegające na opracowanie charakterystyki zachowań

komunikacyjnych mieszkańców.

2) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badania ruchu w

transporcie drogowym obejmujące co najmniej organizację trzech punktów pomiarowych i rzeczywiste zliczenie

pojazdów.

3) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 usługi polegające na analizie optymalizacji sieci lub linii

komunikacyjnej pod względem jakościowym i finansowym.

4) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu badań sondażowych

techniką wywiadu bezpośredniego standaryzowanego (PAPI/CAPI) na próbie nie mniejszej niż 200 osób.

5) Legitymują się niezbędną profesjonalną wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu badań ruchu i przewozów.

Dysponują wykwalifikowanym i doświadczonym personelem w prowadzeniu badań. Warunek zostanie spełniony

jeżeli Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 3 osoby posiadające wyższe

wykształcenie i doświadczenie w zakresie:

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 18

a) prowadzenia badań ruchu;

b) organizacji punktów pomiarowych;

c) ankietowania uczestników ruchu i pasażerów;

d) organizacji wywiadów w gospodarstwach domowych.

Wykonawca dostarczy informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób

zaangażowanych do realizacji zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z

informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

6) Dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotu Zamówienia,

7) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

8) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy.

1. Zgodnie z przepisami Ustawy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego

2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące

dokumenty:

1) wykaz usług potwierdzający doświadczenie w zakresie usług, o których mowa w rozdziale V ust. 1 pkt 1

- 4 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, szczegółowego opisu

zakresu, dat zakończenia, odbiorców oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie przez

Wykonawcę. Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ;

2) Wykaz członków zespołu badawczego potwierdzający posiadane doświadczenie, o którym mowa w rozdziale

V ust. 1 pkt 5 SIWZ. Wykaz powinien być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ;

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Ustawy zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.;

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, sporządzony zgodnie z

załącznikiem nr 4 do SIWZ;

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

10) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11

ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

11) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ;

12) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 6-12 niniejszego ustępu.

2. Ponadto do oferty należy dołączyć:

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 18

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ,

2) Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 3 do SIWZ, z

podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w

złotych polskich,

3) Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ,

4) Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawierający budżet w podziale na badania, harmonogram

wraz ze szczegółowym opisem zadań oraz opis sposobu realizacji i organizacji badań.

3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym

że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt 5, 6, 7 i 9, składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa,

zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt 8 i 10, zaświadczenie właściwego

organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty

dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert.

7. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert.

8. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych

organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego

dokumentu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

_____

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 18

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

_____

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie

usługi: tak nie

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 18Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w

ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie

(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców

w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców: _____

albo

Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub

negocjowanych ofert : tak nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w

kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z

oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie

opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. Cena 80 6. _____ _____

2. Termin wykonania 20 7. _____ _____

3. _____ _____ 8. _____ _____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 18

Kryteria Waga Kryteria Waga

4. _____ _____ 9. _____ _____

5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

W-Z-RP(TRM)-0712-02.14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie

informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w

przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: ______ Godzina: _____

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 19/05/2014 Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli

jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 18

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: : ______

albo

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 19/05/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina12:00

(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410

Warszawa - Sala konferencyjna - IV piętro

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 18Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

Postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego - projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

2. Ponadto do oferty należy dołączyć:

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ,

2) Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 3 do SIWZ, z

podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w

złotych polskich,

3) Zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ,

4) Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawierający budżet w podziale na badania, harmonogram

wraz ze szczegółowym opisem zadań oraz opis sposobu realizacji i organizacji badań.

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 18

Art. 179-198 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/04/2014 (dd/mm/rrrr) - ID:2014-045008

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 18

 

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym

dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 18

 

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____

Część nr : _____ Nazwa : _____

1) Krótki opis:

_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT: _____

Waluta:

albo

Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli

dotyczy)

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 17 / 18

 

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi

kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i

technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub

umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i

podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów

opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów

wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:

usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 18 / 18

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy

podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po

zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja

zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w

pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych

przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

ZałącznikWielkość
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego UE115.72 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia1.36 MB
Załączniki w formacie doc152.5 KB
do góry ^