Wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http:// simap.europa.eu

 

Ogłoszenie o zamówieniu

(Dyrektywa 2004/18/WE)

 

Sekcja I : Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____

Adres pocztowy: ul. Solec 22

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-410 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 225184941

Osoba do kontaktów: Paweł Bujalski

E-mail: pbujalski@mbpr.pl Faks: +48 225184949

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.mbpr.pl

Adres profilu nabywcy: (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

Agencja/urząd krajowy lub federalny

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

Podmiot prawa publicznego

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

Inna: (proszę określić)

Jednostka Samorządowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny: (proszę określić)

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

tak nie

więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A

 

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1) Opis :

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :

Wykonanie modeli podróży w województwie mazowieckim w ramach projektu Trendy rozwojowe Mazowsza

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr: 8

Zob. kategorie usług w załączniku

C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :

Województwo Mazowieckie

Kod NUTS:

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów (DSZ):

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba : _____

albo

(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej

Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :

_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli

dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :

albo

Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)

_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań naukowych we wszystkich wymienionych modułach.

1. Moduł pierwszy: Diagnoza istniejącego stanu przewozów w transporcie zbiorowym

2. Moduł drugi: Opracowanie podziału województwa na rejony komunikacyjne wraz z określeniem ich potencjałów

3. Moduł trzeci: Opracowanie modeli podróży w województwie mazowieckim dla stanu istniejącego

Do opracowania przedmiotu zamówienia muszą zostać wykorzystane wyniki badań prowadzonych w ramach postępowania przetargowego W-Z-RP(TRM)-0712.02.14 dotyczącego wykonania pomiarów ruchu drogowego oraz przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim. Specyfikację wyżej wymienionego postępowania opublikowano na stronie internetowej: http://www.trendyrozwojowemazowsza.pl/wykonanie-badan-ruchu-i-przewozow-w-transporcie-zbiorowym-i-indywidualnym-w-wojewodztwie-mazowieckim. Wyniki tego badania Zamawiający zamierza opublikować w terminie nie wcześniejszym niż 17 listopada 2014 na stronie internetowej projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Dodatkowo Wykonawca powinien wykorzystać inne źródła informacji, takie jak krajowe i regionalne badania ruchu i przewozów. Wykonawca powinien zakończyć badania w każdym module odpowiednim raportem badawczym prezentującym wyniki badań i wnioski.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot 73000000

Dodatkowe przedmioty 73300000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,

ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: tak nie

(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części

jednej lub więcej części

wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)

Szacunkowa wartość bez VAT : 325203.25 Waluta : PLN

albo

Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :

II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)

Opcje : tak nie

 (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :

_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :

w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____

(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe

kolejnych zamówień:

w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Okres w miesiącach : 4 albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

 

Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)

Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

1. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących ratach:

1) 25% Wynagrodzenia za wykonany raport z przeprowadzonych badań w module 1 i 2 zostanie wypłacone po dokonaniu odbioru „bez zastrzeżeń” przez Zamawiającego każdego z 2 protokołów odbioru dotyczących poszczególnych raportów badawczych. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, każdorazowo po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru raportu „bez zastrzeżeń”;

2) 50% Wynagrodzenia za wykonany raport z przeprowadzonych badań w module 3 zostanie wypłacone po dokonaniu odbioru „bez zastrzeżeń” przez Zamawiającego protokołu odbioru. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura, każdorazowo po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru raportu „bez zastrzeżeń”.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

(jeżeli dotyczy)

_____

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie

(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:

_____

III.2) Warunki udziału:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy oraz ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz cele założone w projekcie „Trendy rozwojowe Mazowsza”, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu diagnozy systemu transportowego i przewozów w regionie.

2) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu podziału jednostki terytorialnej (gmina, powiat, województwo) na rejony komunikacyjne.

3) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu modelu generacji ruchu lub modelu rozkładu przestrzennego ruchu lub modelu podziału zadań przewozowych oraz rozkładu podróży w sieciach drogowej i transportu zbiorowego.

4) Legitymują się niezbędną profesjonalną wiedzą i doświadczeniem w konstrukcji modeli podróży. Dysponują wykwalifikowanym i doświadczonym personelem w prowadzeniu badań. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 3 osoby posiadające wyższe wykształcenie i doświadczenie w zakresie:

a) diagnozowania systemu transportowego oraz przewozów;

b) wyznaczania i charakteryzowania rejonów komunikacyjnych;

c) opracowywania i weryfikacji modeli podróży;

Wykonawca dostarczy informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób zaangażowanych do realizacji zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

5) Dysponują potencjałem technicznym umożliwiającym wykonanie przedmiotu Zamówienia,

6) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

7) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 Ustawy.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

_____

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny

spełniania wymogów:

_____

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych

standardów: (jeżeli dotyczy)

_____

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej

Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie

(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :

_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie

usługi: tak nie

 

Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta

Ograniczona

Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie

(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców

w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)

Przewidywana liczba wykonawców: _____

albo

Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog

konkurencyjny)

Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

Najniższa cena

albo

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)

kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie

opisowym

Kryteria Waga Kryteria Waga

1. Cena 80 6. _____ _____

2. Termin wykonania 20 7. _____ _____

3. _____ _____ 8. _____ _____

 

Kryteria Waga Kryteria Waga

4. _____ _____ 9. _____ _____

5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

W-Z-RP(TRM)-0712.17.14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

tak nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie

informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w

przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: ______ Godzina: _____

Dokumenty odpłatne tak nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/12/2014 Godzina: 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli

jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data: ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Dowolny język urzędowy UE

Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL

Inny:

_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Do: : ______

albo

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data : 09/12/2014 (dd/mm/rrrr) Godzina12:00

(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Solec 22, 00-410 Warszawa - sala konferencyjna

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :

tak nie

(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

_____

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie

(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

Postępowanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt Trendy rozwojowe Mazowsza

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

Ponadto do oferty należy dołączyć:

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 2 do SIWZ,

2) Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 3 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego w złotych polskich,

3) Opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawierający budżet w podziale na badania, harmonogram wraz ze szczegółowym opisem zadań oraz opis sposobu realizacji i organizacji badań

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa: _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Tel.: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

 

Art. 179-198 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

 

Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym

dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____

Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____

E-mail: Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca

Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

 

Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____

Część nr : _____ Nazwa : _____

1) Krótki opis:

_____

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:

_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt

bez VAT: _____

Waluta:

albo

Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli

dotyczy)

Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)

albo

Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)

Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

_____

 

Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1] Przedmiot

1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot

17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27 Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.

2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.

4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone: usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.

5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.

6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.

7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.

8 Z wyjątkiem umów o pracę.

9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

ZałącznikWielkość
Ogłoszenie o zamówieniu130.35 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia1.17 MB
Załączniki w formacie .doc146 KB
Zmiana SIWZ543.2 KB
Wyjaśnienia do treści SIWZ569.85 KB
Wyjaśnienia do treści SIWZ (2)1.04 MB
Wyjaśnienia do treści SIWZ (3)690.7 KB
do góry ^