"Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego" zaopiniowane pozytywnie przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

W dniu 5 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, podczas którego były omawiane "Rekomendowane działania na rzecz równoważenia rozwoju województwa mazowieckiego". Obradom przewodniczył prof. dr hab. Bogdan Ney.

Sekretarz naukowy projektu, dr Mirosław Grochowski zaprezentował przebieg prac nad opracowaniem, powstałym na podstawie wyników badań zrealizowanych w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”.

Rekomendacje dotyczą działań na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i inkluzyjnego rozwoju województwa mazowieckiego. Podstawą sformułowania listy rekomendacji były wyniki serii badań naukowych przeprowadzonych w ramach projektu oraz opracowana na ich podstawie Diagnoza, która przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną regionu, opis uwarunkowań zachodzących procesów rozwojowych i ich trendów. Opracowane przez pracowników MBPR rekomendacje zawierają wnioski, oceny, doświadczenia i opinie zarówno teoretyków, jak i praktyków. Uwzględniono w nich kluczowe zagadnienia z punktu widzenia przyszłego rozwoju województwa, które mają bezpośredni związek z realizacją celów unijnej polityki spójności w latach 2014 - 2020.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja wyraziła pozytywną opinię o projekcie dokumentu, rekomendując dokonanie analizy uwag zgłoszonych w dyskusji i ich wykorzystanie w toku dalszych prac nad dokumentem.

do góry ^