Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza

Na podstawie wyników szczegółowych badań i analiz społeczno-gospodarczo-przestrzennych zrealizowanych w ramach projektu opracowano dokument pn. „Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza”.

Celem opracowania jest prezentacja trendów rozwojowych Mazowsza:  przedstawienie problemów i dylematów związanych z rozwojem regionu, wyzwań, jakie stoją przed województwem i wyborów strategicznych, z jakimi muszą się zmierzyć jego władze.

W toku dyskusji nad wnioskami końcowymi zostały zdiagnozowane trzy filary – wyzwania rozwojowe, na których mógłby opierać się rozwój Mazowsza:

Filar I - Wzmacnianie rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW). OMW zdecydowanie wyróżnia się w regionie poziomem rozwoju, dostępnością do usług oraz jakością życia. Warszawa jest „kołem zamachowym” regionalnej gospodarki i wzmacnianie jej m.in. poprzez budowanie kultury metropolitalnej oraz outsourcing naukowy, przyniesie efekty nie tylko dla Mazowsza, ale też dla całego kraju. Największym wyzwaniem jest rozszerzenie strefy oddziaływania Warszawy na tereny bardziej od niej oddalone, niż ma to miejsce obecnie. Pozycja OMW jako ośrodka o znaczeniu globalnym powinna wiązać się z dzieleniem odpowiedzialności za rozwój całego regionu.

Filar II - Zwiększenie mobilności mieszkańców Mazowsza. Jest ona postrzegana w czterech kategoriach:

  • przestrzennej – ułatwienie mieszkańcom przemieszczania się i komunikowania w obrębie regionu;
  • zawodowej – rozwijanie kompetencji mieszkańców np. poprzez upowszechnianie procesów kształcenia się przez całe życie i elastycznych form zatrudnienia;
  • obywatelskiej – jako kształtowanie aktywnych, prospołecznych postaw wśród mieszkańców, aby czuli się współodpowiedzialni za rozwój regionu;
  • gospodarczej – wzmacnianie regionalnej przedsiębiorczości, umożliwiające szybkie reagowanie na dynamiczne zmiany na rynkach.

Filar III - Budowa tożsamości regionalnej. Należy ją ukształtować właściwie od podstaw, bowiem w skład obecnego województwa wchodzą obszary odmienne pod względem kulturowym i historycznym. Niezbędnym jest docenienie i wykorzystanie różnorodności województwa oraz wiedzy, doświadczenia i tradycji jego wszystkich mieszkańców. Rolą samorządu województwa będzie wykorzystanie tej różnorodności do stworzenia jednego spójnego organizmu, którego funkcjonowanie opierać się będzie na idei współzależności i współdziałania.

Odpowiedzią na te specyficzne wyzwania rozwojowe mają być opracowywane w ramach projektu rekomendacje prowadzenia polityki rozwoju, przeznaczone dla władz regionu.

RAPORT:

„Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza”

„Development Trends of the Mazovian Region. Diagnosis” - wersja skrócona w jęz. angielskim /shortened version in English/

Trendy rozwojowe Mazowsza. Diagnoza
do góry ^