Opis projektu

Prowadzenie efektywnej polityki rozwoju regionu wymaga przede wszystkim zidentyfikowania występujących problemów i możliwości rozwoju. Konieczne jest też wyznaczenie celów i konsekwentne dążenie do ich realizacji. Wspomniane działania nie przyniosą zamierzonych korzyści, jeśli zarządzający rozwojem nie będą w stanie przewidzieć zmian zachodzących w społeczno – ekonomicznej rzeczywistości regionu. Jednym z podstawowych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest podnoszenie szeroko rozumianych kwalifikacji społeczeństwa. Bez zdiagnozowania realnych potrzeb mieszkańców Mazowsza, które podlegają permanentnym zmianom, środki przeznaczane na wzmacnianie kapitału ludzkiego nie przyczynią się do osiągnięcia zakładanych celów polityki rozwoju województwa.

 

Dotychczasowe opracowania i dokumenty strategiczne, formułujące politykę rozwoju województwa, opierały się głównie na powszechnie dostępnych danych, które często były nie wystarczające lub nie dostosowane do specyfiki rozwoju regionalnego. Podczas formułowania polityki rozwoju, rodziła się potrzeba uzyskania nowych, pogłębionych informacji wyjściowych. Uzyskanie adekwatnych danych dla potrzeb polityki rozwoju, wymaga odrębnego podejścia i wypracowania nowych metod ich zbierania. Wiąże się to niestety z wysokimi kosztami ich uzyskania. Dzięki realizacji projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, współfinansowanego ze środków UE, możliwe będzie opracowanie skutecznych i niedrogich sposobów pozyskiwania informacji dostosowanych do formułowania i prowadzenia polityki rozwoju województwa mazowieckiego. Jest to tym ważniejsze, że obecnie skuteczność zarządzania regionem zależy od szybkości reagowania na zachodzące zmiany i dostosowania się do zaistniałych sytuacji i potrzeb. Bieżące decyzje o wyborze kierunku polityki powinny opierać się na najaktualniejszych informacjach i skonstruowanych na jej podstawie prognozach i modelach rozwoju.

do góry ^