PO KL

 

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych, służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Celem głównym PO KL jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Jest on realizowany zgodnie z wytycznymi sześciu celów strategicznych:

Cel 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Cel 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Cel 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.

Cel 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

Cel 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa.

Cel 6. Wzrost spójności terytorialnej.

Wdrażanie komponentów regionalnych PO KL na Mazowszu zostało powierzone Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego realizuje projekt systemowy Trendy Rozwojowe Mazowsza w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, ; Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej.

Zakres wsparcia

Wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie (ogólne i specjalistyczne szkolenia, doradztwo).

Zarządzanie zmianą gospodarczą (pomoc szkoleniowa dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw oraz wsparcie pracodawców przechodzących restrukturyzację).

Transfer wiedzy (budowa sieci współpracy między światem nauki i światem przedsiębiorstw).

Pomocne strony:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

do góry ^